Vedtægter


Revideret 2016

§ 5.

Bestyrelsen består af 3 aktive medlemmer foruden formand og kasserer, som vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således at der 1. år vælges 2 mandater, 2. år 2 mandater 3. år 1 mandat o.s.v. endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.


§ 6.

Klubben regnskab, der afsluttes pr. 31. December, føres af kasseren, som forelægger det på den ordinære generalforsamling i revideret stand. Det skal tilstilles revisorerne, og i 8 dage før generalforsamlingen skal det være fremlagt til gennemsyn hos kassereren.


§ 7.

De aktive medlemmer har pligt til i sommersæsonen at føre klubbens stander på deres både, og det er et forlangende, at bådene holdes i en sådan orden og tilstand, at klubbens stander altid bæres af velholdte fartøjer.

Det fremhæves, at ethvert medlem har pligt til, at ryddeliggøre vinterliggeplads straks efter bådens søsætning.


§ 8.

Såfremt et medlem i ord eller handling eller indirekte er årsag til, at klubbens eller dennes bestyrelses renommé skades eller bringes i miskredit, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få vedkommende ekskluderet. For at eksklusion kan finde sted, må 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemme for eksklusionen.


§ 9.

NYBORG MOTORBÅDKLUB kan ikke ophæves, så længe 10 medlemmer stemmer imod ophævelsen. Denne kan ikke forandres eller udelades.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. december 1995.§1.

Klubbens navn er Nyborg Motorbådklub. - Den er stiftet den 6. januar 1959 med det formål gennem lyst- og fællessejllads at styrke kammeratskabet blandt fritidssejlere og iøvrigt, at virke til fremme af fritidssejleres almene interesser.§2.

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktive   medlemmer optages ejere af fritidsbåde, der anvendes til lystsejlads.

Bådene skal være ansvarsforsikrede.

Kun aktive medlemmer har stemmeret på klubbens generalforsamling.

Kun tidligere aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab eller ved bestyrelsens godkendelse.§ 3.

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen og betales for et år ad gangen før generalforsamlingen.


Passiv: kontingent

Aktiv: kontingent = 1 stemme

Aktiv familie kontingent = 2 stemmer§ 4.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sidste halvdel af februar måned.

Ekstra ordinær generalforsamling skal sammenkaldes når 3 af bestyrelsen medlemmer, eller 10 aktive medlemmer forlanger det.

Generalforsamlingen kan med almindelig stemmeflertal fatte gyldige beslutninger.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Til lovændring kræves majoritet på to tredjedele af de fremmemødte aktive medlemmer.